Zadania ISO

Głównym zadaniem organizacji ISO, jest tworzenie i opracowywanie międzynarodowych norm oraz wszelka działalność na rzecz wprowadzania ich w życie.

ISO obejmuje swą działalnością wszystkie dziedziny przemysłu z wyjątkiem elektrotechniki i elektroniki oraz wszelkich dziedzin pokrewnych.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacji w skrócie ISO, wszelkie opracowania norm, zleca Komitetom Technicznym. Przygotowują one projekty wstępne norm, które wysyłają krajom członkowskim do weryfikacji i zaopiniowania poprzez ankietę. Zlecenie normalizacji staje się normą dopiero po głosowaniu, w którym 75 procent głosujących musi opowiedzieć się za przyjęciem normy.